Deklartacja dostępności

Deklartacja dostępności

Deklaracja dostępności

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.halorybnik.pl

Data publikacji serwisu internetowego: 2015-11-30 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-08-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 2. Brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmów, nagrań dźwiękowych, obrazów fotograficznych, grafik i infografik). 3. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków. 4. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 5. Dokumenty PDF nie są w całości dostępne lub są skanami dokumentów. 6. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze. 7. Na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście. 8. Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Szolc, adres poczty elektronicznej niewiadom5@onet.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 42 13 755.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i  przechodzenia przez obszary kontroli. Budynek użyteczności publicznej – Punkt Informacji Turystycznej ”Halo Rybnik” zlokalizowany przy ul. Sobieskiego 20 w centrum Rybniku. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Sobieskiego. Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne od strony płyty rynku z otwieranymi drzwiami przesuwnymi. Przestrzeń dostępna dla użytkowników znajduje się na parterze budynku i może działać jako przestrzeń wielofunkcyjna – miejsce spotkań, wernisaży, wydarzeń, eventów etc. Do przestrzeni tej przylega ogólnodostępna toaleta.
 2. Opis dostępności pomieszczeń. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Budynek znajduje się na parterze, wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.
 3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 

Punkt Informacji Turystycznej „Halo Rybnik” zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia:

 • czytelny układ wejścia do budynku;
 • wejście z poziomu terenu;
 • toalety zgrupowano wokół wspólnego pionu,
 • toalety dla osób z niepełnosprawnością;
 • możliwość realizacji działań dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Utrudnienia:

 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;
 • patio na tyłach budynku z utrudnionym  dostępem dla osób poruszających się na wózkach;
 • wąskie przejście do toalety;
 • brak systemu przyzywowego w toaletach;
 • brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego,
 • brak parkingu.